--> บริการวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  
--> บริการแปลเอกสาร (Translation Services)และตรวจความถูกต้องทางภาษาโดยเจ้าของภาษา
--> บริการหลักสูตรอบรมพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไป (English Courses)